piątek, 30 października 2020

Uroki dawej prasy (84)

Obwieszczenie

Postrzeżono aż nadto często ze strony magistratu tuteyszego policyi iż pożyczanie na zastawy pod nayniegodziwszą dzieie się lichwą. Gdy więc końcem zapobieżenia (dopóty dopóki nie będzie ustanowiony bank na zastawy pożyczający) ile możności temu złemu do naywyższey magistratury o tem doniesienie uczynione zostało, a za teyże wyrokiem postanowienie stanęło, iż każdy chcący nadal  się pożyczaniem na zastawy bawić, wprzód u dyrektorium policyi tuteyszey na piśmie zgłosić się powinien, które wprzód należycie roztrząsać będzie, czyli staraiący się o to do tego przypuszczonym bydź może, gdyż w tym razie onemu udzieli się schema do prowadzenia dokładney xięgi zastawney, która stemplem koncessionalnym opatrzona będzie. Wszyscy tedy zatem których to dotykać będzie, zacząwszy od dnia 15. Novembris a.c. do tego stosować się powinni, gdyż pewno spodziewać się mogą, iż ci, którzyby bez koncessyi tem pożyczaniem nadal się bawili, równie iako i ci, którzyby podług przepisów otrzymaney koncessyi sobie nie postępowali za pierwszą razą karze 5 talarów, w powtórnym razie zaś zupełney utracie koncessyi nieomylnie podpadać będą. Niemaiący zaś wcale koncessyi a iednak owo temże pożyczaniem bawiący się, ci iako nieprawnie na zastawy pożyczaią, do inkwizycyi pociągani i karani bydź maią. W Poznaniu, dnia 24 Października roku 1797. Magistrat Miasta JK. Mci Poznań Pruss-Połud.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.11.15 Nr 91

Brak komentarzy: