niedziela, 24 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (169)

z Włoch d. 19. Sierpnia

Podług doniesień z Medyolanu niespokoyność umysłów coraz bardziey się tam powiększa.

z Austryi d. 28. Sierpnia

O teraźnieyszym Cesarzu Tureckim Selimie III czytamy następuiące wiadomości:

Ma lat 37. I posiada tron od lat 9. Jest urodny; zna dosyć dobrze charakter i interess europeyskich xiążąt. Jego ciekawość do politycznych interessów Europy wzbudzoną została w iego rozmowach z Rachibem Effendym, cesarskim historyografem, który po ostatniey woynie posłem był w Wiedniu. Jego faworyci korzystaią z ocuconey w nim ciekawości, wpaiaiąc w niego przy każdey okoliczności coraz dokładnieysze wiadomości interessów politycznychEuropy. Celem panuiącego teraz w Seraiu systematu iest zwrócić nieograniczoną niegdyś władzę Wielkiego Wezyra do pewnych karbów i ścieśnić iego wpływ. Już Wielki Wezyr iest tylko prostym członkiem rady wielkiey, albowiem Sułtan Wielki sam przyimuie interessa i zasiąga zdania od wielu osób.

Selim III nie był edukowany stosownie do polityki Seraiu iako niewolnik państwa. Jego poprzednik kazał go pod swymi oczyma iako kochaiący oyciec edukować; a ten każe znowu edukować z wdzięczną troskliwością swoich dwóch synów, iedynych dziedziców tronu, z których każdy osobne ma pokoie, 60. osób do usługi i około 50,000. złotych dochodu.

z Londynu d. 28. Sierpnia

Nasze pisma publiczne zawieraia w sobie niektóre anegdoty, które warte są, bydź wiadome publiczności z przyczyny swey osobliwości:

Nasze gusta i zwyczaie, mówi iedno z nich, rozciągaią się bardzo daleko. Ogłoszono iuż, że nasze woyska ustanowiły kluby i igrzyska konne w przylądku dobrey nadziei. Dowiaduiemy się, że winowaycy wskazani na wygnanie do Botany Bay na morzu południowym wybudowali teatr, który kosztował tylko 100 gwineów. Są oni nie tylko iego architektami ale i aktorami. Cena pierwszego mieysca iest ieden szeląg; możno płacić pieniędzmi, mąką, albo inną iaką żywnością. Przy odbiciu się od tey wyspy ostatniego okrętu dawali komedyą na zysk iedney żołnierki, którey mąż utopił się. Zebrali z niey 12 gwineów; summę dosyć znaczną podług mieysca i okoliczności.

z Londynu d. 28. Sierpnia

Francuzi wylądowali w Killaly (*) w połnocney Irlandyi w 1000 do 1200 ludzi, zawinąwszy tam na 3 fregatach; opanowali miasto, wzięli biskupa z dwiema iego synami, część regimentu xiążęcia Wallii i milicyi w niewolą. Nie znaleźli żadnego  oporu, gdyż mało w tey okolicy znaydowało się woyska. Francuzi zaczęli się natychmiast szańcować. Prywatne listy mówią, że ieszcze 5 liniowych okrętów, 8 fregat i 30 transportowych statków do brzegów Irlandskich zawinęło. Pierwsze 3 fregaty miały wysadzić 5000 woyska. Dodaią, że w odnodze Sligo 30 mil od Killaly i w Longswilly o 90 mil od Sligo woyska francuzkie wylądowały.

Powiadaią także, że francuzi wysadzili na ląd 200 indzynierów i robotników, którzy zaraz zaczęli zbroić obydwa brzegi odnogi Killaly, i tym końcem wiele ciężkiey artyleryi przywieźli. Ledwo kilka godzin pobawili w kraiu, aliż ich linia zyskała zaraz ogromną postać, i wystawiła wielki park artyleryi, w którey środku wieie zielona chorągiew Irlandcka.

W Longswilly milicya porażoną bydź miała. Oprócz tych francuzów, którzy wylądowali, spodziewaią się ieszcze w Irlandyi 20,000 francuzkiego woyska, które z rozmaitych portów wypłynęło. Oprócz biskupa, iego żony i dzieci wzięli francuzi wiele szlachty w niewolą, ale się z nią dobrze obchodzą.

Rozmaite wiadomości

Wynalazek telegrafów nie iest nowy. Jeszcze w starożytnych wiekach widziano ich przykłady. Wegecyusz, pisarz wieku czwartego mówi w swoim dziele o sztuce woienney miedzy innemi: "Na wieżach zamków albo miast wystawiaią się balki, które nachylaią do góry albo na doł, a ich rozmaite nachylenia daią poznać, co się dzieie." Izalisz te wyrazy nie zawieraią w sobie całego opisu telegrafu?

Jeden emigrant francuzki znacznego urodzenia ogłosił w Hamburgu, iż chce podiąć się pracy fryzowania dam Hamburskich, ale pod tym warunkiem, aby były 1. piękne 2. młode 3. przy operacyi tylko same, 4. i płaciły za każdy raz po 2 dukaty.

(*) - Killala Bay 

Brak komentarzy: