piątek, 1 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (146)

z Poznania d. 23. Czerwca.

Jeszcze przed kilku dniami przybył tu Xiąże Moric Broglio, syn sławnego marszałka tego imienia, dla obięcia swego urzendu iako proboszcz tuteyszey kapituły: mieszkać tu będzie zawsze, gdyż Xiąże iego oyciec przyimuie służbę moskiewską, i zapewne iuż z Lubeki do Peterzburga udał się.

z Warszawy d. 18- Czerwca. 

Nayiaśnieyszy Pan kontent był bardzo z rewii odprawioney z kawaleryą dnia 15. Wieczorem był bal liczny i wspaniały u KróIa Jmci. W Łazienkach roskazał JW. Hoym illuminować ogród, wszystkie statki i sadzawki. Na teatrze grano polską kommedyą. Królowey Jeymość podobały się niezmiernie Łazienki, w których Króleftwo Ichmość aż późno w noc bawili aię. Król Jmć tańczył wiele i był nader wesołym.

Dnia 17. Królestwo Ichmość poiechali do Mokotowa. Na obiedzie tego samego dnia znaydowała się Generalicya, minstrowie, i wielu Polaków. Po obiedzie udali się Królestwo do saskiego ogrodu. Mnóstwo ludu było niezliczone; lecz wszędzie panował porządek. Nasi Obywatele przeięci byli wszyscy bez wyiątku żywą radością z oglądania Króla i Królowey, ku ktorey głębokie uszanowanie okazuią.  

z Paryża d. 6. Czerwca

Wiadomość, która tu z Medyolanu przyszła, że rewolucya wybuchła w Malcie, tudzież, że nasza flota opanowała tę wyspę nie zgadza się z prawdą, a przynaymniey iest za prętka. Także fałszywa iest wieść, że odebraliśmy wyspy [?] Louisyannę i Florydę. 

Spostrzeżono, że Słonie lubią bardzo muzykę. Gdy nie dawno w ogrodzie botanicznym muzyką się zabawiano, widać było w tych zwierzętach, które w bliskości znaydowały się, nayżywszą radość. Szczególniej zaś podobała im się, iak tuteysze dzienniki twierdzą, muzyka Ça ira. 

z Włoch d. 30. Maia

Z Genewy donoszą, że tamteyszy kommissarz francuzki udawszy się z dwiema sędziami do sali klubu sławnego "le cercle de la grille" — siedliska tamteyszych terrorystów, wyłamać roskazał gwałtem drzwi iey. Znaleziono tam 5 głów trupich (są to zapewne głowy zamordowanych publicznie za czasów okropnego trybunału rewolucyinego urzendnikow). Także dwie czaszki Obywatelów Bandy i Richemout, które tym Kannibalom za naczynia do spełaniania zdrowia podczas uroczystości służyły. Desportes będzie prawem ścigać współczłonków tego zgromadzenia: głowy zaś i czaszki pochowane zostaną wspaniałe.

Obwieszczenie. 

Uzyskawszy konfirmacyą Prześwietney Regencyi Pruss-Południowych moiey zdatności do edukacyi młodych Panienek, których pewna liczba u mnie iuż się znayduie. Te więc maią za bardzo mierną cenę dla siebie taką naukę, która do istotnego i doskonałego uformomowania młodey kobiety należy. Gdy zatym Prześwietnemu Publikum podobało mnie się swoim udarować zaufaniem i dziecka na edukacyą powierzyć, lub całe na pensyą oddać, na ten czas i ia według słuszności za mierną cenę skłoniłabym się. O czym wszystkim ostatecznieyszą można powziąć informacyą w stancyi moiey w rynku pod Nrem 65. u P. Conditora Calger. Dan w Poznaniu. 

 [Gazeta Południowo-Pruska 1798.06.23 Nr 50]


Brak komentarzy: