sobota, 30 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (175)

 z Paryża d. 18. Wrześ.

Nasze okręty zniszczone zostały pod Alexandryą. Lękamy się, aby to nieszczęśliwe zdarzenie, nadto prawdziwe, nie oddaliło nadziei pokoiu. Mamy wielką przyczynę do wierzenia, że woyna nastąpi. 

Okręt Wilhelm Tell ratuiąc się ucieczką po pokonaniu floty Tulońskiey, przywiózł okropną wiadomość o klęsce naszey do Malty. Inny także okręt schronił się przed ściganiem nieprzyiaciela, ale niewiadomo gdzie? Pewne iest, że admirał Bruyers z wielu zasłużonymi i biegłymi oficyerami marynarki zginął podczas batalii. Wszyscy iednak marynarze, oficyerowie i maytkowie dali dowody nieustraszonego męstwa. Można ich pokonać przewyższaiącą siłą, ale nigdy nie można ich upodlić. Lubo ta strata martwi niezmiernie każdego Francuza, pewnym iednak iest zaręczeniem, że wyprawa do Egyptu i Indyów udaie się, co Anglii dokuczaiący cios zadać musi. Egypt kosztuie 15 do 16 liniowych okrętów, to iest 15 do 16 milionów, ale on daleko więcey zysku przyniesie.

Jeden list prywatny z Livorno donosi: Okręt przybyły w tym momencie z Alexandryi przywiózł wiadomość, że Buonaparte armię Beiów na głowę poraził, lecz ta tak to wszystkie azyatyckie woyska czynić zwykły, za swoią klęskęna niewinnych mściła się, gdzie tylko przyszła chrześcijan i żydów mordowała i domy rabowała,na koniec po całym kraiu rosproszywszy się, popełnia ciągłe morderstwa i rabunki w małych oddziałach.

z Austryi d. 19. Września

Z Konstantynopola przyszła ważna wiadomość, że Wielki Wezyr i Mufty zruceni zostali z swoich urzendow za to, iż się nie dosyć czynnemi i gorliwemi w teraźnieyszych okolicznościach okazali.

O wrażeniu, iakie w tym mieście wyprawa Francuzów do Egyptu uczyniła donoszą ostatnie wiadomości ieszcze co następuie: „Z zadziwieniem czytano tu deklaracyą sprawuiącego interesa francuzkie, obywatela Ruffina podaną przez iego pierwszego Dragomana rozmaitym tuteyszym minitrom.Ta była w tkliwych wyrazach napisana, usiłuiąc nakłonić przez czułe przełożenia ministrów sprzymierzonych z Francyą potencyów, aby się za nim do Porty wstawili, żeby nie był źle traktowany, albo do siedmiu wieżów wtrącony. Zgoła z niey okazuie się, iż obywateł Ruffin przeciwności takiego gatunku cale niespodziewał się.″

Poseł batawskiey Rzeczypospolitey interessował się nader gorliwie za obywatelem Ruffin, oświadczał się za nim śmiało i tkliwie, ale Reiseffendy radził mu, żeby raczey spokoynym był, ieżeli się sam na nieprzyiemne przypadki wystawić nie chce.

Także Hiszpański minister używał wszelkich środków do uspokoienia Turków, staraiąc się wmówić w nich, że Francuzka Rzplita zapewne nie miała żadnych zamiarów nieprzyiacielskich przeciwko Porcie, ale tylko przeciwko swym nieprzyiaciołom, Beiom Egypskim. Lecz Reiseffendy nie był podobno kontent z takowego przełożenia, odpowiadaiąc, że Francya nie miała żadnego prawa do napaści na państwo Tureckie, i że tylko samey Porcie przystoi ukarać osoby i Beiow, na których rozgniewana iest. Francuzcy generałowie nie mieli prawa do zaszczepienia chorągwi swego narodu w kraiu Wielkiego Sułtana, a to ieszcze wśród pokoiu i nayuroczystszego zapewnienia, że miedzy Sułtanem Wielkim i francuzkim Dyrektoryatem dobra harmonia i nienaruszonaprzyiaźń panuie. Na koniec Porta nie obraziła Francyi i nie dała iey przyczyny do żadnych nieprzyiacielskich kroków.

z Brynny d. 22. Września.

Listy z Neapolu datowane dnia 4. t.m. donoszą, że 4 fregaty angielskie ustawicznie około wyspy Malty krążą, zabieraiąc wszystkie okręty usiłuiące zawiiać do Sycylii po żywność. To ośmieliło tak Maltańczyków do buntu, iż 4 nayznacznieysze familie z wielką liczbą wspólników opanowały twierdze na górach panuiących nad miastem, tak dalece, iż teraz iest podobieństwo, że Malta przez Anglików zupełnie opanowaną bydź może.

Obwieszczenie

Względem wprowadzania sukman chłopskich w kraiach przez Moskwę od Polski zabranych robionych.

Ponieważ Nayiaśnieyszy Król J.Mć Pruski Pan Nasz Nąymiłościwszy pozwalając ieszcze na wprowadzenie sukman chłopskich w kraiach przez Moskwę od Polski zabranych z podłey wełny krayiowey robionych do Prus Południowych i Nowo Wschodnich, postanowił oraz raczył, ażeby od tych sukman cło po cztery od sta opłacane było, przeto podaie się to publiczności z zaleceniem ścisłego przestrzegania do wiadomości. W Poznaniu dnia 23. Września 1798. Kamera Woyskowa i Ekonomiczna J.K.Mci Pruss Południowych.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.10.03 Nr 79]


Brak komentarzy: